INTEGRITETSPOLICY HOTELL HÖGLAND AB

Din integritet är viktig för Hotell Högland AB och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

1. Personuppgiftsansvarig
Hotell Högland AB, org.nr. 556463-3294, Box 212, 571 23 Nässjö, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Hotell Högland AB kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. din arbetsgivare eller adressregister.

2. Insamling av personuppgifter
Hotell Högland AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig som kund och företaget som bokar din vistelse. Kontaktuppgifter kan även inhämtas från adressregister.

3. Ändamålen med behandlingen
Hotell Högland AB bedriver verksamhet riktad till företag och privatpersoner. Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna hantera er bokning på Hotell Högland.

4. Hanteringen av personuppgifter
Hotell Högland AB kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.
I vissa fall kan känsliga personuppgifter om hälsa behandlas när det gäller t.ex. uppgift om allergier och liknande för beställning av mat eller bokning av rum. Uppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla bokningen.

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att Hotell Högland AB ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

5. Tillgång till personuppgifterna
Hotell Högland AB lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet.
Hotell Högland AB säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål.Hotell Högland AB överför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.

6. Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.
Om du prenumererar på våra nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

7. Den registrerades rättigheter
Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Hotell Högland AB behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet).Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till IT supporten, Åsa Bellander. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

8. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter
Hotell Högland AB vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos Hotell Högland AB är skyldiga att följa Hotell Högland ABs interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.

9. Ändringar av Integritetspolicyn
Hotell Högland AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.hogland.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Nässjö den 30 april 2018