Miljöpolicy - Hotell Högland

Hotell Höglands miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.

Hotell Högland ska därför

 • bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
 • ha ett nära samspel med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.
 • i all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område.
 • i all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar.
 • bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
 • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.

Nässjö 2018-05-01
Torgny Gunnarsson
vd

Hotell Högland är Green Key certifierad

Genom miljömärkning av Hotell Högland förbinder vi oss vid att inte bara följa den svenska miljölagstiftningen, utan att fortlöpande utveckla insatserna inom detta område. Det handlar om att minimera vår energi- och vattenförbrukning, minska användandet av miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel, sortera avfall och effektivisera transporter till och från våra hotell.

Vi dokumenterar löpande våra insatser och arbetar aktivt för att fokusera på vårt miljöarbete samt att säkerställa att vi ständigt flyttar fram positionerna. Vår ambition att inte bara uppfylla, utan också att överträffa de kvalificerande skallkrav som ställs för miljömärkning.

Green Key Om Green Key
Green Key drivs internationellt av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer. Green Key stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme. En logi- eller konferensanläggning med Green Key märkning arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan genom att uppfylla ett stort antal kriterier inom exempelvis miljöledning, gästinformation, vatten, avfall, kemikalieförbrukning och livsmedel. Det handlar bland annat om avfallssortering, att minimera energi- och vattenförbrukning, att välja miljömärkta rengöringsmedel och att använda närproducerade och ekologiskt odlade råvaror. Obligatoriska och kontinuerliga externa kontroller sker för att få och behålla Green Key märkningen.
 
Läs mer om Green Key här >>
 
Läs mer om Green Key globalt här >>
 


Kvalitetspolicy

Kunden

 • Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens krav och önskemål.
 • Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser.
 • Vi ska hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder.

Värdet på produkter och tjänster

 • Vi ska sträva efter att ständigt öka värdet på våra produkter genom produktutveckling, kvalitetssäkring och ett rationellt, kostnadseffektivt arbetssätt för lönsamma tjänster både för kunden och oss.
 • Vi ska leverera boende, tjänster och produkter till högsta kvalitet.

Ansvaret för kvalitetsarbetet

 • Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare har kvalitetsansvar.
 • Varje avdelning ska bygga upp ett väl fungerande kvalitetssystem och arbeta med ständiga förbättringar.
 • Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

Leveranskvalitet

 • Vi ska leverera rätt tjänst på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Information

 • Samarbete inom hela företaget präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder.
 • Att vara informerad är både en rättighet och en skyldighet.

Trygga tjänster

 • Våra tjänster ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar och förordningar.
 • Vi ska bygga in förtroende och även ett mervärde i tjänsterna.
 • I vårt dagliga arbete ska miljö och etik beaktas.

Engagerade medarbetare och ledare

 • Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor krävs av varje ledare och varje anställd.
 • Alla har ansvar för att reagera på fel och brister.
 • Ledarna ska sätta mål, följa upp målen samt föregå med gott exempel.

Totalkvalitet

 • De mänskliga resurserna är företagets största tillgång och nyckeln till totalkvalitet.

Nässjö 2018-05-01

Torgny Gunnarsson
vd