Miljöpolicy - Hotell Högland

Hotell Höglands miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.

Hotell Högland ska därför

 • bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
 • ha ett nära samspel med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.
 • i all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område.
 • i all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar.
 • bedriva ett internt miljöarbete som ledet till ständiga förbättringar.
 • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.

Nässjö 2015-11-18
Torgny Gunnarsson
vd


Kvalitetspolicy

Kunden

 • Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens krav och önskemål.
 • Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser.
 • Vi ska hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder.

Värdet på produkter och tjänster

 • Vi ska sträva efter att ständigt öka värdet på våra produkter genom produktutveckling, kvalitetssäkring och ett rationellt, kostnadseffektivt arbetssätt för lönsamma tjänster både för kunden och oss.
 • Vi ska leverera boende, tjänster och produkter till högsta kvalitet.

Ansvaret för kvalitetsarbetet

 • Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare har kvalitetsansvar.
 • Varje avdelning ska bygga upp ett väl fungerande kvalitetssystem och arbeta med ständiga förbättringar.
 • Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

Leveranskvalitet

 • Vi ska leverera rätt tjänst på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Information

 • Samarbete inom hela företaget präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder.
 • Att vara informerad är både en rättighet och en skyldighet.

Trygga tjänster

 • Våra tjänster ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar och förordningar.
 • Vi ska bygga in förtroende och även ett mervärde i tjänsterna.
 • I vårt dagliga arbete ska miljö och etik beaktas.

Engagerade medarbetare och ledare

 • Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor krävs av varje ledare och varje anställd.
 • Alla har ansvar för att reagera på fel och brister.
 • Ledarna ska sätta mål, följa upp målen samt föregå med gott exempel.

Totalkvalitet

 • De mänskliga resurserna är företagets största tillgång och nyckeln till totalkvalitet.

 

Nässjö 2015-01-20

Torgny Gunnarsson
vd